Choď na obsah Choď na menu
 


ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE... VYŠNÁ VLADIČA

Ú P L N É    Z N E N I E

ZMLUVA

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákona“)


 


 

Názov pozemkového spoločenstva:

Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča

IČO: 319 86 609


 

(ďalej len „spoločenstvo“)


 

Sídlo spoločenstva:

Vyšná Vladiča 3

090 23 Havaj


 

PREAMBULA

Zákonom č. 110/2018 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) a podľa § 32a ods. 2 tohto zákona, spoločenstvo je povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve alebo stanovy tomuto zákonu do 30.6.2019 a podať okresnému úradu oznam podľa § 25 tohto zákona. Na základe týchto skutočností zhromaždenie na zasadnutí dňa 26.5.2019 schválilo nové znenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve (ďalej len ,,zmluva“), ako aj nové stanovy v súlade s platným zákonom.

Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona.

 

Názov pozemkového spoločenstva:

Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča

IČO: 319 86 609 (ďalej len „spoločenstvo“)

Sídlo spoločenstva: Vyšná Vladiča 3, 090 23 Havaj

Spoluvlastníci podielov spoločenstva pri pristúpení k tejto zmluve vychádzajú zo zásady, že ich spoločenstvo zabezpečí racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávanie spoločných vecí, vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k nej.

Spoluvlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva:

Katastrálne územie obce Vyšná Vladiča, Suchá, Staškovce, Nižná Vladiča a listy vlastníctva v prílohe č.1 – Majetková podstata, ktorá je vedená pre katastrálne územie obce Vyšná Vladiča, Suchá, Staškovce, Nižná Vladiča na Okresnom úrade v Stropkove, katastrálny odbor, uvedení v zozname spoluvlastníkov Príloha č. 2 (ktorý je súčasťou zmluvy) sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona č. 97/2013 Z.z.

 1. Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Za aktualizáciu zoznamu zodpovedá výbor. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.

 2. Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Za aktualizáciu zoznamu zodpovedá výbor, za aktuálne a správne údaje v katastri zodpovedá vlastník pozemku. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

 3. Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

 4. Člen spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný

 • umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,

 • vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.“.


 

Čl. I

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva


 

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti, alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Registráciou spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev dňa 14.7.1995. Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú. Ide o pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou založené podľa zákona č. 330/1991 Zb., teda ide o pozemkové spoločenstvo podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z. z.“)


 


 


 

Čl. II

Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú:

 1. valné zhromaždenie - najvyšší orgán spoločenstva,

 2. výbor - výkonný a štatutárny orgán spoločenstva,

 3. dozorná rada - kontrolný orgán spoločenstva;

 4. zmierovacia komisia

Iné orgány spoločenstvo nezriaďuje.


 

2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a písm. c) môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo v orgánoch spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a písm. c) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Na uvoľnené miesto v orgáne pred uplynutím funkčného obdobia orgánu, automaticky nastúpi náhradník.

3. Ak je členom orgánu spoločenstva odseku 1 písm. b) a písm. c) právnická osoba, práva a povinnosti člena orgánu spoločenstva vykonáva jej zástupca; výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člen orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a písm. c), je povinná bezodkladne oznámiť spoločenstvu výmenu svojho zástupcu.

4. Volebné obdobie orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a písm. c) je päť rokov a začína plynúť nasledujúci deň po zvolení členov do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a písm. c).

5. Členovi orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a písm. c) možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.

6. Voľba do orgánov spoločenstva patrí do právomoci zhromaždenia podľa článku III ods. 13 písm. c) tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. III ods. 10 tejto zmluvy, pričom každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 4 97/2013 Z. z.


 

Čl. III

Podmienky fungovania orgánov spoločenstva


 

A. Valné zhromaždenie:

  1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.

  2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia valného zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia valného zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí valného zhromaždenia na svojom webovom portáli, prípadne oznam uverejnenia na obvyklom mieste, ktorým je informačná tabuľa v obci Vladiča.

  3. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí valného zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

  4. Výbor môže tých členov spoločenstva, ktorých vlastnícky podiel na spoločne obhospodarujúcej nehnuteľnosti je najmenej 1 ha, informovať aj pozvánkou zaslanou poštou, ak nie sú obyvateľmi obce Vyšná Vladiča. Člen spoločenstva v prípade svojej neprítomnosti môže za účelom účasti na rokovaní valného zhromaždenia a hlasovania v jeho mene, udeliť plnomocenstvo, pričom podpis člena spoločenstva ako splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.

  5. Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo valné zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z., považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z. z. alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z., výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

  6. Program rokovania valného zhromaždenia spoluvlastníkov predkladá výbor, pričom predložený program rokovania je možné doplniť na návrh člena alebo skupiny členov spoločenstva. O schválení predloženého návrhu na doplnenie programu rokovania zhromaždenia spoluvlastníkov sa rozhoduje hlasovaním členov zhromaždenia. Ak však v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia valného zhromaždenia podľa § 14 odseku 7 písm. i) alebo písm. j) zákona č. 97/2013 Z. z., nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí valného zhromaždenia.

  7. Výbor je povinný zvolať zasadnutie valného zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie valného zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa § 14 odsekov 2 až 4 a odseku 6 zákona č. 97/2013 Z. z.

  8. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia valného zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahuje § 14 odsek 2 až 4 zákona č. 97/2013 Z. z.

  9. V prípade, že sa neaplikuje forma korešpondenčného hlasovania, na rokovaní valného zhromaždenia sa hlasovanie vykonáva zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, na ktorom je uvedený počet hlasov podľa prílohy č. 1 k zmluve o založení tohto pozemkového spoločenstva, ktorá sa považuje za súčasť zmluvy podľa § 5 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. a počet hlasov je stanovený podľa majetkovej účasti člena spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti.

  10. Valné zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), i) a j) zákona č. 97/2013 Z. z. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) zákona č. 97/2013 Z. z. valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa § 14 ods. 7 písm. d) a e) zákona č. 97/2013 Z. z. rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia. Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.

  11. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia valného zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona č. 97/2013 Z. z.

  12. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa § 14 odseku 2 zákona č. 97/2013 Z. z. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona č. 97/2013 Z. z.. Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia, zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Valné zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j) zákona č. 97/2013 Z. z.

  13. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 1. schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

 2. schvaľovať stanovy a ich zmeny,

 3. voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 97/2013 Z. z.,

 4. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z.,

 5. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z.,

 6. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,

 7. schvaľovať účtovnú závierku,

 8. rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

 9. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

 10. rozhodovať o zrušení spoločenstva,

 11. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

 1. Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa odseku 2 nie je dotknutá platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak rozhodlo podľa § 15 ods. 1 až 3 zákona č. 97/2013 Z. z.


 

B. Výbor

   1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Výbor má najmenej troch členov a dvoch náhradníkov. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov. Výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, ktorý je štatutárnym orgánom spoločenstva, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

   2. Rokovania výboru organizuje a vedie predseda výboru v priebehu kalendárneho roka podľa potreby. Návrh programu rokovania výboru predkladá a rokovanie riadi predseda výboru. Program musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou členov výboru.

   3. Do právomoci výboru patrí:

 1. konať za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,

 2. pripraviť v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie, ak zo zmluvy o spoločenstve, týchto stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,

 3. zastupovať členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z., vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,

 4. uzatvárať v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z., ak tak rozhodlo zhromaždenie.

 5. riadiť hospodársku činnosť spoločenstva. Pri hospodárení v lesoch uzatvárať zmluvu s lesným hospodárom, ktorý je povinný sa riadiť Plánom starostlivosti o les (ďalej len Psol), týmito stanovami, prípadne vnútorným predpisom alebo smernicou výboru, ak budú prijaté podľa potreby.

 6. uzatvárať kúpne zmluvy na predaj dreva, pripraviť zmluvy o nájme pozemkov na výkon práva poľovníctva, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie a iné zmluvy podľa potreby spoločenstva vrátane zmlúv o vedení bankových účtov,

 7. zabezpečovať vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pripravovať záverečný účet hospodárenia za kalendárny rok a predkladať ho valnému zhromaždeniu na schválenie,

 8. schvaľovať odmenu lesnému, hospodárovi, odmenu poverenej osobe za vedenie účtovníctva a rôzne iné odmeny za vykonanú prácu v prospech spoločenstva, či poskytnutú službu pre spoločenstvo vrátane právnych služieb, či služieb technika požiarnej ochrany.

 9. kontrolovať pohyb osôb v lesoch a na ostatných pozemkoch patriacich členom spoločenstva a v prípade zistenia nelegálneho výrubu stromov, poškodenia porastov, spôsobenie iných škôd, oznamovať zistené skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní.

 10. rozhodovať o prídeloch palivového dreva pre členov spoločenstva a spôsobe výroby palivového dreva podľa článku VI tejto zmluvy.

 11. pripravovať na rokovanie valného zhromaždenia vlastníkov podklady pre rozdelenie zisku po zdanení a príp. po pridelení finančných prostriedkov do rezervného fondu, ako aj podklady na podieľanie sa na stratách hospodárenia.

 12. volebné obdobie výboru spoločenstva je päťročné.


 

   1. Predseda výboru, je predseda spoločenstva, ktorý:

    1. preberá došlú poštu adresovanú spoločenstvu a môže splnomocniť na tento účel najviac dve fyzické osoby,

    2. vybavuje bežnú korešpondenciu a na najbližšom zasadnutí výboru, o jej obsahu a spôsobe vybavenia informuje ostatných členov výboru,

    3. kontroluje činnosť lesného hospodára a v prípade zistenia nedostatkov, ich predkladá na prerokovanie výboru.

    4. schvaľuje pracovnú cestu členovi výboru, dozornej rady a poverených členov spoločenstva za účelom výkonu činnosti v prospech spoločenstva, na ktorú boli poverení výborom.

    5. kontroluje a overuje účtovné doklady a dbá o riadne vedenie účtovníctva poverenou osobou na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti alebo v prípade vedenia účtovníctva interným zamestnancom, kontroluje jeho výkon práce.

    6. zúčastňuje sa na inventarizácii lesov, je prítomný pri plánovanej ťažbe dreva, pri manipulácii s drevom, pri predaji dreva a pod.


 

5. Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len

 1. úkony smerujúce na zvolanie zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,

 2. náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,

 3. úkony súvisiace s plnením daňových povinností.

C. Dozorná rada

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

 2. Dozorná rada má najmenej troch členov a jedného náhradníka. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

 3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

 4. Dozorná rada je oprávnená zvolať valné zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, ak spoločenstvo nie je schopné plniť svoje záväzky voči svojim veriteľom alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada v takom prípade povinnosti výboru podľa § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona č. 97/2013 Z. z. Dozorná rada zvolá zasadnutie valného zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5 zákona č. 97/2013 Z. z.

 5. Rokovania dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady najmenej jeden krát ročne, inak podľa potreby.

 6. Návrh programu rokovania dozornej rady predkladá a rokovanie riadi predseda dozornej rady. Program rokovania musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou členov dozornej rady.

 7. V prípade zistenia porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto stanov členom výboru, členom dozornej rady alebo členom spoločenstva, je dozorná rada povinná zistené skutočnosti oznamovať orgánom činným v trestnom konaní, ak má súčasne podozrenie, že ide o spáchanie trestného činu.

 8. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu.

 9. Volebné obdobie dozornej rady spoločenstva je päťročné.


 

 1. Zmierovacia komisia

1. Zmierovacia komisia, ktorá má troch členov, rieši spory medzi členmi spoločenstva podľa zákona alebo podľa zmluvy o založení, alebo podľa stanov. Prejednanie sporu zmierovacou komisiou predchádza konaniu podľa osobitného predpisu.

2. Spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, rieši zmierovacia komisia, ak to ustanovuje zmluva o založení alebo stanovy. Zmierovacia komisia nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch k podielu spoločnej nehnuteľnosti.


 


 

Čl. IV

Práva členov spoločenstva


 

Každý člen spoločenstva má právo:

 1. voliť a byť volený do výboru a dozornej rady spoločenstva,

 2. byť informovaný o činnosti a hospodárení spoločenstva,

 3. žiadať od člena výboru alebo člena dozornej rady vysvetlenia k rôznym otázkam činnosti alebo hospodárenia spoločenstva,

 4. na podiel zo zisku spoločenstva, resp. podiel z finančných prostriedkov z rezervného fondu; spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona č. 97/2013 Z. z. povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi,

 5. na náhradu nákladov spojených s činnosťou člena v prospech spoločenstva, na ktorú bol člen vopred poverený výborom spoločenstva.


 

Čl. V

Povinnosti členov spoločenstva


 

Každý člen spoločenstva má povinnosť:

 1. dodržiavať v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. zmluvu o založení spoločenstva, tieto stanovy, ako aj uznesenia a rozhodnutia valného zhromaždenia, výboru a dozornej rady spoločenstva,

 2. aktívne sa podieľať svojou prácou na zveľaďovaní spoločného majetku, a to pri výsadbe lesa, ťažbe drevnej hmoty, čistení lesa a pasienkov, úprave pozemkov a prístupových ciest a prispievať na stratu hospodárenia tak, ako o tom rozhodne valné zhromaždenie, ak bude o to požiadaný. Člen spoločenstva má za vykonanú aktivitu nárok na odmenu, ak to výsledky hospodárenia spoločenstva umožňujú a to vo výške minimálnej mzdy na hodinu.

 3. písomne vyjadriť vôľu kandidovať na výkon funkcie vo výbore alebo v dozornej rade,

 4. včasne vopred oznámiť výboru akúkoľvek činnosť, ktorú mieni člen spoločenstva vykonávať na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, pričom túto činnosť môže vykonávať len na základe písomného povolenia výboru,

 5. nahlásiť spoločenstvu všetky zmeny evidovaných skutočností do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.


 

Čl. VI

Hospodárenie spoločenstva


 

1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

 1. vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

 2. hospodári v lesoch a na vodných plochách.

2. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi.

 1. Spoločenstvo nevykonáva činnosti podľa §19 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z.

 2. Hospodárskym rokom je kalendárny rok. Spoločenstvo vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Spoločenstvo má otvorený bankový účet v banke. Všetky finančné operácie musia byť vedené bezhotovostne cez tento účet alebo hotovostne cez pokladňu. V pokladni je možné držať zostatkovú hotovosť najviac 1300 €, pričom všetky príjmy v hotovosti musia byť odvedené na účet v banke najneskôr do desiatich pracovných dní. V prípade potreby, najmä výplaty miezd, odmien a cestovných náhrad, je možný výber peňazí z bankového účtu do pokladne.

 4. V prípade, že v súlade s LHP bude vykonaná ťažba drevnej hmoty, tá bude odpredávaná podľa kvalitatívnych tried za trhové ceny.

 5. Hospodárenie spoločenstva kontroluje dozorná rada minimálne raz ročne. Z každej kontroly musí byť vyhotovený protokol o kontrole a podpísaný členom dozornej rady a predsedom spoločenstva.

 6. O nájme, kúpe resp. predaji nástrojov, strojov, dopravných prostriedkov, prípadne inej techniky, ak to hospodárenie spoločenstva umožňuje, rozhoduje výbor do hodnoty 3 300 € a do hodnoty 10 000 € môže výbor rozhodnúť len vtedy, ak túto cenu písomne schváli dozorná rada. O použití finančných prostriedkov na tento účel vo výške nad 10 000 € musí vopred rozhodnúť valné zhromaždenie.


 


 


 


 

Čl. VII

Účtovná závierka


 

     1. Spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor spoločenstva, ročnú účtovnú závierku dáva schváliť valnému zhromaždeniu.

     2. Spoločenstvo vytvára sústavu informácií predpísanými právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.

     3. Výbor predkladá valnému zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

     4. Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

     5. Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa odseku 4 tohto článku; to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností podľa§ 18 ods. 4 písm. b) zákona č. 97/2013 Z. z..

     6. Výbor spoločenstva zodpovedá za:

 • vedenie účtovných operácií stanovených pre účtovníctvo,

 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky spoločenstva,

 • stav pokladne a finančnú knihu,

 • vedenie pokladničného denníka,

 • vedenie evidencie o uhradených a neuhradených faktúrach,

 • vedenie evidencie o úhradách z nájomných zmlúv,

 • realizáciu výplat finančných prostriedkov, odmeny členov výboru a pod.

 • úhradu daňových odvodov v stanovených termínoch.


 

Čl. VIII

Stanovy spoločenstva


 

K doterajším stanovám spoločenstva, je súčasne predmetom schvaľovania ich nové znenie.


 

Čl. IX

Obmedzenie drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti


 

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia
ako 2 000 m
2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.

Čl. X

Zrušenie a zánik spoločenstva


 

 1. Spoločenstvo sa zrušuje:

 1. znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,

 2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

 3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

 4. rozhodnutím valného zhromaždenia.

 1. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ani na inú právnickú osobu.

 2. Spoločenstvo zrušuje likvidáciou alebo bez likvidácie a zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

 3. Likvidáciou zaniká spoločenstvo primerane podľa ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

 4. Bez likvidácie zaniká spoločenstvo vtedy, ak spoločenstvo nemá žiaden vlastný majetok, ani vlastné pohľadávky a záväzky alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo po skončení konkurzu nezostane spoločenstvu žiadny majetok.“

Čl. IX

Spoločné a záverečné ustanovenia


 

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

 2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 3. Člen spoločenstva - vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva z nasledujúcich dôvodov:

 1. z dôvodu neodôvodneného poškodzovania jeho záujmov,

 2. z dôvodu obmedzovania jeho vlastníckych práv.

Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania; túto povinnosť nemá fond, ak nesúhlasil s odstúpením od zmluvy o spoločenstve, jej vypovedaním alebo vystúpením zo spoločenstva.

 1. Táto zmluva nahrádza zmluvu Pozemkového spoločenstva urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča zo dňa 21.12.2013 v celom rozsahu, v súlade s novelizovaným zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý vyšiel v zbierke zákonov ako zákon č. 110/2018 Z.z.


 

Toto spoločenstvo s právnou subjektivitou zakladajú vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti zápisom do zoznamu spoločníkov a súčasne vyhlasujú že sa združujú v tomto spoločenstve a splnomocňujú tento výbor podať a podpisovať návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev Okresnému úradu Stropkov, lesný a pozemkový odbor.


 

Zmluva bola schválená valným zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča s počtom hlasov ...................dňa .................................t.j.….....% všetkých hlasov.


 

Schválením zmluvy valné zhromaždenie vyjadruje súhlas s pristúpením k zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle §5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.


 


 

Táto zmluva má 14 strán

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

 • Príloha č. 1: Majetková podstata

 • Príloha č. 2: Menný zoznam členov spoločenstva

 • Príloha č. 3: Prezenčná listina členov spoločenstva z Valného zhromaždenia


 


 

Vo Vyšnej Vladiči dňa


 


 

Za výbor spoločenstva:


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 


 


 


 


 


 


 

Za dozornú radu:


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis


 


 

.................................................................... .....................................................

meno a priezvisko podpis