Choď na obsah Choď na menu
 


29. 3. 2022

OZNAMY POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA

       Pozvánka

 

Vážená pani/pán

Pozemkového spoločenstva urbárskeho         

a súkromného lesa Vyšná Vladiča,

 

srdečne Vás pozývame na Riadne valné

zhromaždenie nášho pozemkového

spoločenstva, ktoré sa uskutoční

 

15.4.2023  /sobota/ o 10:00 hod.

        vo Vyšnej Vladiči  v TIC

 

Program :

 

 1. Prezentácia účastníkov od 10:00 do 10:15 hod.
 2. Privítanie a úvod, schválenie programu VZ
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa mandátnej komisie o uznášania schopnosti VZ
 5. Kontrola plnenia posledného uznesenia
 6. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie od posledného VZ
 7. Správa OLH o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2022
 8. Správa o hospodárení a účtovnej závierke za rok 2022
 9. Správa revíznej komisie za rok 2022
 10. Všeobecná diskusia
 11. Návrh uznesenia a hlasovanie
 12. Záver

                                       

 

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

12.2013 na internete /www.vladica.estranky.sk/, 5 exemplárov bude na obecnom úrade vo Vladiči. Na V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasť je aj vyplnené a Vami podpísané priložené a úradne overené splnomocnenie /na zadnej strane/. Info aj na  https://vladica.estranky.sk,

kontakt : Mulik Ladislav :  muliklado@gmail.com tel. 0915 740273,                                             

Anton Fiľarský  : lesdod@gmail.com tel.0948 800661

   

   Rovnako je potrebné uviesť pri neúčasti číslo účtu – IBAN účtu pre výplatu nájmu za pasienky, tento nájom sa nebude zasielať poštou a tiež sa poštou nebude zasielať náhrada za palivové drevo.