Choď na obsah Choď na menu
 


24. 9. 2020

OZNAMY POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA

kontakt : Mulik  Ladislav, Ing. : muliklado@gmail.com
Anton Fiľarský : lesdod@gmail.com

 

Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča, 090 23   Vyšná Vladiča č. 3,    IČO: 31 986 609, DIČ: 2020782368

 

                                                                                                                            

 

 

 

Vyšná Vladiča 18.10.2020

Z dôvodu opatrení proti korona vírusu riadne Valné zhromaždenia/VZ/ Pozemkového spoločenstva urbárskeho  a súkromného lesa Vyšná Vladiča sa 24.10. 2020 neuskutoční, preto pristupujeme k jeho písomnej forme. Svoje odpovede zakrúžkujte, podpíšte a vyplňte číslo telefónu a číslo účtu.

Uznesenie s písomným hlasovaním v troch bodoch je nasledovné :

  1. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie od posledného VZ

výbor v roku 2019 zasadal 6 krát s členmi dozornej rady, palivové drevo vydané pre 39 vlastníkov v množstve 168m3, ostatným bola vyplatená náhrada, sadanie sadeníc v apríli 2019 -1500ks, realizované protipožiarne opatrenie, kontrola predsedom dozornej rady v teréne, zabezpečená výroba mertovice po ťažbe, predaj dreva a palivového dreva, v jeseni sadenie sadeníc 1800ks /buk a dub/, ošetrovanie proti lesnej zveri

beriem na vedomie :                                áno                                        nie

  1. Správa OLH o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2019, plán na rok 2020

ťažba bola v objeme 920m3, z toho kalamita 100m3, pestevná činnosť – ohadzovanie haluziny v troch porastoch s rozlohou spolu 2ha, prečistky v štyroch porastoch spolu s rozlohou 13,36ha, zalesňovanie v troch porastoch spolu 3,34ha, ošetrovanie proti lesnej zveri na ploche 1,3ha

plán na rok 2020 – ťažba v objeme 820m3, ohadzovanie haluziny v rozsahu 15ha, prerezávky v jednom poraste – 3ha, zalesňovanie v rozsahu 0,5ha, ošetrovanie proti lesnej zveri na ploche 1,9ha

beriem na vedomie :                                áno                                        nie

  1. Správa o hospodárení a účtovnej závierke za rok 2019 a rozdelenie zisku

Stav účtu k 1.1.2019                       - 3 100,68 €

Príjem za rok 2019                          - 30 746,83 €

(príjem za drevnú hmotu -27 751,33€, za palivové drevo -1 052,05€, za prenájom pasienkov         1 313,03€, za poľovné pozemky 630,42€)

Výdaje z účtu v 2019                      - 27 024,9 €

(výdaje za ťažbu dreva – 14 975€, daň -578,44€, na hospodára 811,80€, pestevná činnosť -7298,80€,  kompenzácia za palivové drevo -1 738,90€, výber kartou a iné 1 549,07€, bankové poplatky -72,89€ )

Stav účtu k 31.12.2019                  - 6 822,61 €

Stav pokladne k 1.1.2019              - 1 387,88

Príjem do pokladne z účtu            - 1 340 €

Výdaje z pokladne                          - 1 506,3 €

(výdaje boli cestovné náhrady -735,75€ , pošta, pozvánky, kancelárske potreby -105,85€,  výplata za nájom pasienkov -664,7€)

Stav pokladne k 31.12.2019 – 1221,58€

Stav účtu a pokladne spolu je 8 044,19€

Z dôvodu tvorby rezervy na pestevnú činnosť a chod pozemkového spoločenstva doporučujeme zisk ponechať ako rezervu. Správu kontrolovala a odsúhlasila revízna komisia.

Schvaľujem ročnú účtovnú uzávierkou :                              áno                                        nie

 

Podpis vlastníka : …..........................................................................

 

Váš  telefonický kontakt …...............................................................

a číslom účtu ( celý IBAN v tvare SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx)

 …........................................................................................................................................................

Vyplnené uznesenie zašlite čo najskôr /do 16.11.2020/ poštou alebo mailom (muliklado@gmail.com), alebo fotokópiu mobilom na č. 0915 740273 /Vider, Whats App/

Adresa :        Pozemkové spoločenstvo

                        Vyšná Vladiča č.3

                        090 23 Havaj

 

Zapísal : Ing. Mulik Ladislav , Vyšná Vladiča 18.10.2020  …..................................